โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการแจ้งความจำนงลงทะเบียนกีฬา | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 เวียงเจ็ดลินเกมส์

คู่มือการแจ้งความจำนงลงทะเบียนกีฬาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา