โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการแจ้งความจำนงลงทะเบียนกีฬา | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์

คู่มือการแจ้งความจำนงลงทะเบียนกีฬาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา