โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการลงทะเบียนนักกีฬา | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 เวียงเจ็ดลินเกมส์

คู่มือการลงทะเบียนนักกีฬาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา