โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการลงทะเบียนนักกีฬา | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์

คู่มือการลงทะเบียนนักกีฬาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา