โลโก้เว็บไซต์ กำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์

กำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา