โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อประสานงานฝ่ายจัดการแข่งขันละเทคนิคกีฬาแต่ละสนาม | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 เวียงเจ็ดลินเกมส์

ติดต่อประสานงานฝ่ายจัดการแข่งขันละเทคนิคกีฬาแต่ละสนาม


ลำดับ ชนิดกีฬา ตำแหน่ง/หน้าที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์  
1 ฟุตบอล ประธานจัดการแข่งขัน ผศ.ดร.เปรมศักดิ์ อาษากิจ 081-9601806 อ.ต่าย(ช)
2 ฟุตซอล ประธานจัดการแข่งขัน นายประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ 088-2539099 อ.โจ
    เลขานุการ นายมนตรี แก้วอยู่ 099-8175931 อ.โอ
3 บาสเกตบอล ประธานจัดการแข่งขัน นายณัฐพงค์ ดีไพร 091-8576600 อ.ณัฐ
    เลขานุการ นายภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง 098-9355795 อ.ปอ
    ผู้ช่วยเลขานุการ น.ส.ศิรินภา ใจเมือง 083-5699806 อ.ต่าย (ญ)
4 วอลเล่ย์บอล ประธานจัดการแข่งขัน นายสิทธิศักดิ์ ยียวน 087-1786675 อ.อั้ม
  และวอลเล่ย์บอล ชายหาด          
5 กรีฑา ประธานจัดการแข่งขัน ผศ.ดร.บุษบา ชมิดท์ 081-9607672 อ.บุษ
    เลขานุการ นางบงกช ศิลปานนท์ 0983294653 อ.กช
6 เซปักตะกร้อ ประธานจัดการแข่งขัน นายวรวุฒิ ทาราช 084-6142919 อ.โหน่ง
  และตะกร้อลอดห่วง เลขานุการ นายเถกิงศักดิ์ ภูสิทธิ์อัคคโชติ 086-9749779 อ.เจี๋ย
7 เปตอง ประธานจัดการแข่งขัน นายเฉลิมพงค์ ทำงาน 086-4418507 อ.น้อง
    เลขานุการ นางมาลาริน ประจำดี 0839479359 พี่หนึ่ง
8 เทนนิส ประธานจัดการแข่งขัน นายนพดล เจนวินิจฉัย 088-2601821 อ.เจ๋ง
    เลขานุการ นายศุภวัชช์ อินฝาง 0918512675 อ.ข้าว
9 เทเบิลเทนนิส ประธานจัดการแข่งขัน ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ 0895557774 น้องยา
10 แบตมินตัน ประธานจัดการแข่งขัน นายเมธัส ภัททิยธนี 085-2214676 อ.ตอง
    เลขานุการ นายพิทักษ์ชน จันทร์พิสุ 0821803607 พี่ก้องภพ
    ผู้ช่วยเลขานุการ นายนันทิวรรธน์ ปิยะฉัตราภรณ์ 097-9380327 น้องปาล์ม (ช)
11 หมากรุก ประธานจัดการแข่งขัน นายดิลก ประสานวรกิจกุล 090-9329433 อ.ดิลก
12 หมากล้อม ประธานจัดการแข่งขัน นายดิลก ประสานวรกิจกุล 090-9329433 อ.ดิลก
13 ครอสเวิร์ด ประธานจัดการแข่งขัน นายเดชาธร พจนพงษ์ 094-2511759 อ.เหน่ง
          062-2645709
14 เทคนิคกีฬากลาง ประธานจัดการแข่งขัน รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
    รองประธาน ผศ.เปรมศักดิ์ อาษากิจ 081-9601806 อ.ต่าย(ช)
    กรรมการ นายนฐนัธ ใยบัว 088-2611301 อ.นฐนัธ์
    กรรมการ นายประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ 088-2630904 อ.จักษ์
    กรรมการ นายนคร ขำหาญ 081-9601463 ผู้ชำนาญการด้านงานกิจการนักศึกษา
          086-4310314
    เลขานุการ นายธวัช จันต๊ะวงค์ 087-1735970 พี่ซัน
15 ฝ่ายงานกีฬา ส่วนกลาง ประธาน ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ 081-8814177 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
    รองประธาน นายธวัช จันต๊ะวงค์ 087-1735970 พี่ซัน
    เลขานุการ น.ส.กัลยาณี โพธิโต 097-0486212 น้องเร
    ผู้ช่วยเลขานุการ นายสุรเชษฐ์ เสาร์อ้าย 081-7849948 จิน
16 ฝ่ายพยาบาล รองประธาน น.ส.วิชชุรา ตาจันทร์ดี 063-6893443 น้องต่อ
    เลขานุการ น.ส.อารีรัตน์ จรลังกา 090-5916242 น้องแอ้ม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา